آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
50. ژنهاي مربوط به خصوصيت آلبينو بودن افراد با A و a نشان داده مي شوند. فقط افراديکه ژن a را از پدر و مادر خود دريافت مي کنند آلبينو مي باشند. افرادي که ژن آنها A و a است داراي ديد طبيعي هستند ولي چون می توانند آن رابه فرزند خود منتقل نمايند حامل ژن آلبينو هستند. فرض کنيد يک زوج طبيعي دو فرزند داشته باشند که يکي از آنها آلبينو است. همچنين فرض کنيد فرزند غير آلبينو با فرد ي ازدواج کند که حامل ژن آلبينو است. مطلوب است
الف) احتمال اينکه اولين فرزندآنها آلبينو باشد.
ب) احتمال اينکه دومين فرزندآنها آلبينو باشد به شرط اينکه فرزند اول آنها آلبينو نباشد.
جواب:
با توجه به اينکه يکي از فرزندان آنها آلبينو است بنابراين هم پدر و هم مادر حامل ژن آلبينو هستند.اگر B پيشامد اين که فرزند غير آلبينو داراي ژن آلبينو باشد آنگاه احتمال شرطي و استقلال  است زيرافرزند غير آلبينو است و تنها سه حالت ( A,A )، ( a,A ) و ( A,a ) براي آن وجود دارد.
اگر از A­1 و A2 براي اشاره به اينکه اولين  و دومين فرزند آلبينو هستند استفاده کنيم.
(الف)       
                                                        احتمال شرطي و استقلال
(ب)
 احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir