آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
5. ظرفي را در نظر بگيريد که در آن 12 توپ قرار دارد و 8 تاي آن سفيداست. يک نمونه 4 تايي را از ظرف با جايگذاري (بدون جايگذاري ) انتخاب مي ­ کنيم احتمال شرطي اينکه اولين و سومين توپ انتخاب شده سفيد باشند به شرط اينکه نمونه انتخاب شده شامل 3 توپ سفيد باشد را به دست آوريد. ( در هر دو حالت)
جواب:
A : پيشامد اينکه نمونه شامل 3توپ سفيد باشد. B : پيشامد اينکه اولين و سومين توپ سفيد باشد.
حالت با جايگذاري:
براي اينکه 3 توپ از ميان 4 توپ سفيد باشد احتمال شرطي و استقلال  حالت وجود دارد و در نتيجه                   احتمال شرطي و استقلال
مي دانيم 3 توپ سفيد داريم که توپ اول و سوم سفيد هستند بنابراين براي انتخاب محل ديگر براي توپ سفيد احتمال شرطي و استقلال حالت وجود دارد و در نتيجهاحتمال شرطي و استقلال و بنابراين احتمال شرطي و استقلال است.
حالت بدون جايگذاري:   
                                     احتمال شرطي و استقلال
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir