آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
48. پرتابهاي مستقل سکه اي را که احتمال شير آمدن آن برابر با P است انجام ميدهيم. احتمال اينکه 4 نتيجه اول پرتابها به صورت زير باشد را محاسبه کنيد:
الف) H,H, H, H
ب) T,H, H, H
جواب:
(الف)     
                                                                                         احتمال شرطي و استقلال
(ب) اگر محل T مشخص باشد آن گاه احتمال مورد نظر برابر با احتمال شرطي و استقلال  است. ولي اگر فقط بخواهيم يک T وجودداشته باشد با توجه به اينکه احتمال شرطي و استقلال  حالت براي موقعيت اين T وجود دارد در نتيجه احتمال مورد نظر برابر با احتمال شرطي و استقلال  است.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir