آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
45. فرض کنيد که شما به طور پيوسته تمبر جمع مي کنيد و کلاً m نوع تمبر وجود داشته باشد. همچنين فرض کنيد هر مرتبه که يک تمبر جديد خريداري مي کنيد با احتمال Pi از نوع i ام ( m ، ... ،2 ،1 = i )است. حال اگر شما n امين تمبر را جمع آوري کرده باشيد با چه احتمالي اين تمبر جديد است؟
راهنمايي: پيشامد را روي نوع تمبر مشروط کنيد.
جواب:
اگر En را برابر با پیشامد اینکه تمبر  n ام جدید است در نظر بگیریم و Ai را پیشامد اینکه n امین تمبر از نوع i ام است در نظر بگیریم.
احتمال شرطي و استقلال
برای اینکه n امین تمبر جدید بوده و از نوع i ام باشد باید (n-1) تمبر اول از نوع i ام نباشد و n امین تمبر از نوع i ام باشد؛ بنابراین احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir