آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
44. در يک کلاس 4 دانشجوي پسر سال اول، 6 دانشجوي دختر سال اول و 6دانشجوي پسر سال دوم ثبت نام کرده اند. چند دانشجوي دختر سال دوم بايد در اين کلاس ثبت نام کنند تا در صورت انتخاب يک دانشجو به تصادف، پيشامدهاي جنس و سال تحصيلي مستقل باشند؟
جواب:
M و F و A و B به ترتيب نشان دهنده پسر،دختر، دانشجوي سال اول و دوم بودن است. x نشان دهنده تعداد دانشجوي دختر سال دوم است.
احتمال شرطي و استقلال
مي خواهيم احتمال شرطي و استقلال باشد در نتيجه
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir