آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
43. اگر لازم باشد يک مدل رياضي براي پيشامدهاي E و F به ترتيبي که در حالتهاي زير شرح داده شده اند، بسازيد. آيا فرض مستقل بودن آنها را در نظر مي گيريد؟ دليل خود را شرح دهيد.
الف) E پيشامدي که يک زن پيشه ور داراي چشمان آبي باشد و F پيشامدي که منشي او نيز چنين باشد.
ب) E پيشامدي است که يک معلم داراي خودرو باشد و F پيشامدي است که نام وي در دفتر تلفن باشد.
ج) E پيشامدي که قد يک مرد کمتراز 6 فوت است و F پيشامدي که وزن او بيش از 200 پوند باشد.
د) E پيشامدي است که فردا باران خواهد آمد و F پيشامدي است که پس فردا باراني باشد.
جواب:
(الف) مستقل هستند زيرا اين دو به هم هيچ ارتباطي ندارند.
(ب) مستقل نيستند زيرا وقتي معلمي اتومبيل داشته باشد احتمال تلفن دار بودن آن بيشتر است.
(ج) مستقل نيستند زيرا اين دو به هم مربوط هستند.
(د) مستقل نيستند زيرا هواي امروز تا حدي مي تواند نشانگر هواي فردا باشد.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir