آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
42. يک سيستم موازي کار مي کند اگر حداقل يکي از اجزاء تشکيل دهنده آن سيستم کار کند. يک سيستم موازي تشکيل شده از n جزء را که احتمال کار کردن هر جزء مستقل از يکديگر برابر با  0.5باشد در نظر مي گيريم. احتمال شرطي اينکه جزء 1 کار کند به شرط اينکه سيستم کار کند را به دست آوريد
جواب:
فرض کنيد A و Ai به ترتيب نشان دهنده ي کار کردن سيستم و جزء i ام باشند. مايل به محاسبه احتمال شرطي و استقلال  مي باشيم. سيستم در صورتي کار نمي کند که هيچ کدام از اجزاء آن کار نکند بنابراين
احتمال شرطي و استقلال
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir