آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
41. يک دانش آموز بي صبرانه منتظر دريافت نامه اي است که نتيجه پذيرفته شدن او در دانشگاه را نشان مي دهد. او برآورد مي کند که احتمالهاي شرطي دريافت نامه در روزهاي هفته به شرط پذيرش و عدم پذيرش به شرح زير باشد.
(عدم­پذيرش|نامه) P (پذيرش|نامه) P روز
0.05 0.15 دوشنبه (M)
0.10 0.20 سه شنبه (T)
0.10 0.25 چهارشنبه (W)
0.15 0.15 پنجشنبه (U)
0.20 0.10 جمعه (F)
او همچنين شانس پذيرش ( E ) خود را 0.6 تخمين زده است.
الف) با چه احتمالي نامه راروز دوشنبه دريافت مي کند؟
ب) احتمال اينکه وي نامه راروز سه شنبه دريافت کند به شرط اينکه دوشنبه دريافت نکرده باشد چقدر است؟
ج) اگر تا چهارشنبه نامه رادريافت نکند، احتمال شرطي اينکه وي پذيرش شود را به دست آوريد.
د) اگر نامه را روز پنجشنبه دريافت نمايد با چه احتمالي پذيرش شده است؟
ه) احتمال شرطي پذيرش او درصورت دريافت نکردن نامه در آن هفته چقدر است؟
جواب:
(الف)        
                                                  احتمال شرطي و استقلال
(ب)     
                                                                                       احتمال شرطي و استقلال
احتمال شرطي و استقلال
(ج) فرض کنید G پیشامداین است که نامه را تا چهارشنبه دریافت نکند.
احتمال شرطي و استقلال
احتمال شرطي و استقلال
احتمال شرطي و استقلال
(د)      
                                                                                احتمال شرطي و استقلال
(ه) فرض کنید H پیشامداین است که نامه را در این هفته دریافت نکند.
احتمال شرطي و استقلال
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir