آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
40. کارمندي از مدير خود تقاضاي يک توصيه نامه براي استخدام در يک شغل جديد مي نمايد. او برآورد مي کند که اگر توصيه نامه قوي باشد با شانس 80 درصد استخدام خواهد شد و اگر توصيه نامه خوب باشد با شانس 40 درصد و در صورت دريافت توصيه نامه ضعيف تنها 10 درصد شانس استخدام دارد. او همچنين احتمال دريافت توصيه نامه قوي، خوب و ضعيف را به ترتيب 0.7، 0.2 و 0.1 برآورد مي کند.
الف) چقدر اطمينان دارد که او در شغل جديد استخدام مي شود؟
ب) اگر با استخدام او موافقت شود با چه احتمالي توصيه نامه داده شده براي او قوي، خوب و ضعيف بوده است؟
ج) اگر با استخدام او موافقت نشود با چه احتمالي توصيه نامه داده شده براي او قوي، خوب و ضعيف بوده است؟
جواب:
اگر از A و B و C و D به ترتيب براي اشاره به پيشامدهاي استخدام شدن، توصيه نامه قوي، خوب و ضعيف استفاده کنيم.
احتمال شرطي و استقلال
(ب)
احتمال شرطي و استقلال
(ج)
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir