آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
4. کيسه اي شامل 6 توپ سفيد و 9 توپ سياه است. اگر 4 توپ را به تصادف و بدون جايگذاري انتخاب کنيم.احتمال اينکه 2 توپ انتخاب شده اول سفيد و دو توپ انتخاب شده آخر سياه باشند را به دست آوريد.
جواب:
اگر E4 , E3 , E2 , E1 به ترتيب پيشامد اينکه توپ اول سفيد، توپ دوم سفيد، توپ سوم سياه و توپ چهارم سياه باشد آنگاه
احتمال شرطي و استقلال  
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir