آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
39. تصور کنيد که يک مؤسسه بيمه افراد جامعه را به سه گروه افراد با ريسک بالا افراد با ريسک متوسط و افراد با ريسک پايين تقسيم بندي نموده و اطلاعات آن نشان ميدهد که احتمال تصادف کردن اين گروههادر طول يک سال به ترتيب 0.05، 0.15 و 0.30 است. اگر 20 درصد افراد جامعه ريسک بالا، 50 درصد ريسک متوسط و 30 درصد ريسک پايين باشند. چه نسبتي از افراد جامعه دريک سال تصادف دارند؟ اگر فرد F در يک سال تصادف نداشته باشد، احتمال اينکه وي از گروه با ريسک متوسط باشد را به دست آوريد.
جواب:
اگر افراد با ريسک بالا، متوسط و پايين را به ترتيب با A و B و C و پيشامد تصادف کردن را با D نشان دهيم آنگاه
احتمال شرطي و استقلال
بنابراين 17.5درصد از افراد جامعه در يک سال تصادف دارند.
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir