آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
38. فرض کنيد آزمايش مبتلا به بيماري سرطان براي کساني که بيماري را دارند و کساني که سالم هستند داراي دقت 0.95 باشد. اگر 0.4 درصد از افراد جامعه داراي بيماري سرطان باشند، مطلوب است احتمال اينکه فردي که مورد آزمايش قرار گرفته داراي بيماري سرطان باشد به شرط اينکه نتيجه آزمايش مثبت باشد.
جواب:
اگر از A و + و - براي اشاره به افراد داراي سرطان، نتيجه آزمايش + و نتيجه آزمايش - استفاده کنيم.
احتمال شرطي و استقلال
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir