آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
37. دو کمد يکسان هر کدام داراي دو کشو هستند. در هر يک از کشوهاي کمد A يک سکه نقره وجود دارد، اما در يکي از کشوهاي کمد B يک سکه طلا و در کشوي ديگرآن يک سکه نقره است. يکي از کمدها را به تصادف انتخاب نموده يکي از کشوهاي آن راباز مي کنيم و يک سکه نقره به دست مي آوريم. احتمال اينکه در کشوي ديگر اين کمد يک سکه نقره باشد چقدر است؟
جواب:
براي اينکه در کشوي ديگر نيز نقره وجود داشته باشد بايد کمد A انتخاب شده باشد. اگر S رابرابر با پيشامد اينکه انتخاب اول نقره باشد در نظر بگيريم آنگاه
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir