آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
36. ظرفي شامل 5 توپ سفيد و 10 توپ سياه است. يک تاس را پرتاب و به تعدادعدد ظاهر شده از ظرف توپ انتخاب مي کنيم.احتمال اينکه همه توپهاي انتخاب شده سفيد باشند چقدر است؟ احتمال شرطي اينکه نتيجه پرتاب تاس عدد 3 بوده، به شرط اينکه همه توپهاي انتخاب شده سفيد باشند را به دست آوريد.
جواب:
Ai : ظاهر شدن عدد i درپرتاب تاس (6،...،1= i )
B : همه توپهاي انتخاب شده سفيدباشند.
احتمال شرطي و استقلال
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir