آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
35. احتمال اينکه يک راننده مرد بيمه شده در يک سال ادعاي خسارت نمايد برابر با احتمال شرطي و استقلال   و همچنين اين احتمال براي يک راننده زن بيمه شده برابر با احتمال شرطي و استقلال   استاحتمال شرطي و استقلال . نسبت مردان راننده بيمه شده برابر است بااحتمال شرطي و استقلال . اگر يک راننده بيمه شده به تصادف انتخاب شود و احتمال شرطي و استقلال   را پيشامد اينکه وي در سال i اما دعاي خسارت نمايد در نظر بگيريم. نشان دهيد که

احتمال شرطي و استقلال
شرح دهيد که چرا نامساوي فوق صحيح است.
جواب:
فرض کنید A و B به ترتیب پیشامد اینکه یک راننده مرد  و زن بیمه شده ادعای خسارت نماید.
احتمال شرطي و استقلال
اگر m و f به ترتیب نشان دهنده نسبت مردان بیمه شده به زنان و بالعکس باشند آنگاه داریم.
احتمال شرطي و استقلال
احتمال شرطي و استقلال
احتمال شرطي و استقلال
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir