آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
34. فرض کنيد 10 سکه داريم که اگر سکه i ام را پرتاب کنيم با احتمال احتمال شرطي و استقلال   شير ظاهر مي شود. وقتي که يکي از سکه ها را به تصادف انتخاب کرده و آن را پرتاب مي کنيم شير ظاهر مي شود. احتمال شرطي اينکه اين سکه، پنجمين سکه باشد را به دست آوريد.
جواب:
اگر A­i و H را به ترتيب پرتاب سکه i ام و ظاهر شدن شير در نظر بگيريم.
احتمال شرطي و استقلال
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir