آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
32. در جعبه اي 3 سکه وجود دارد که يکي از آنها هر دو طرف شير، ديگري يک سکه سالم و سومي سکه اي اريب است که هنگام پرتاب با احتمال 0.75 شيرظاهر مي شود. وقتي که يکي از سکه ها را به تصادف انتخاب کرده و پرتاب مي کنيم، شير ظاهر مي شود. احتمال اينکه سکه دو طرف شير انتخاب شده باشد چقدر است؟
جواب:
اگر از A و B و C و H به ترتيب براي نشان دادن سکه دو طرف شير، سکه سالم، سکه اريب و آمدن شير در پرتاب سکه استفاده کنيم.
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir