آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
31. سه آشپز A و B و C هر کدام کيک خاصي را تهيه مي کنند که به ترتيب با احتمالهاي 0.02، 0.03 و 0.05 کيک آنها هنگام پخت خراب مي شود. اگر در رستوراني که آنها کار مي کنند؛ آشپز A ، 50 درصد؛ آشپز B ، 30 درصد؛ و آشپز C ، 20 درصد از کيک ها را پخت کنند، چه نسبتي از کيک هاي خراب توسط آشپز A تهيه مي شود؟
جواب:
اگر خراب شدن رابا W نشان دهيم (قانون بیز)
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir