آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
30. يک نمونه 3 تايي انتخاب شده به صورت زير را در نظر بگيريد: از ظرفي که 5 توپ سفيد و 7 توپ قرمز دارد در هر مرحله يک توپ به تصادف انتخاب نموده رنگ آن را يادداشت نموده و آن را همراه با يک توپ از همان رنگ به ظرف باز مي گردانيم. احتمال اينکه نمونه ، شامل i توپ سفيد باشد را به دست آوريد.(3 ،2 ،1 ،0= i )
جواب:
Ai و Bj را به ترتيب پيشامد اينکه توپ i ام قرمز و توپj ام سفيد باشد و
Si را پيشامد اينکه i       توپ سفید در   نمونه وجود دارد در نظر می گيريم
احتمال شرطي و استقلال
براي اينکه يک توپ سفيد باشد سه حالت پيش مي آيد يا توپ اول يا دوم يا سوم سفيد است که هر کدام داراي احتمال برابر هستند بنابراين
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir