آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
3. احتمال اينکه حداقل در يکي از دو تاس منظم پرتاب شده عدد 6 ظاهر شودبه شرط اينکه مجموع دو تاس i باشد را به دست آوريد. ( 12، ... ، 3 ،2 = i )
جواب:
A : پيشامد اينکه نتيجه پرتاب تاس اول عدد 6 باشد، B : پيشامداينکه نتيجه پرتاب تاس دوم عدد 6 باشد و Ci : پيشامد اينکه مجموع دو تاس i باشد . در اين مسأله به دنبال محاسبه احتمال شرطي و استقلال  براي ( 12،... ، 3 ،2 = i ) هستيم. با توجه به اينکه
احتمال شرطي و استقلال
است و با در نظرگرفتن جواب سؤال 2 و با توجه به اينکه احتمال شرطي و استقلال  براي  ( 1 1 ، ... ، 3 ،2 = i ) و احتمال شرطي و استقلال  در نتيجه احتمال شرطي و استقلال  براي ( 6 ، ...، 3 ،2 = i ) و
احتمال شرطي و استقلال
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir