آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
29. ظرف A
5 توپ سفيد و 7 توپ سياه دارد، در ظرف B نيز3 توپ سفيد و 12 توپ سياه قرار دارد. سکه اي را پرتاب کرده اگر شير ظاهر شود يک توپ از ظرف A و اگر خط ظاهر شود يک توپ از ظرف B انتخاب مي کنيم. فرض کنيد که توپ انتخاب شده سفيد باشد، احتمال اينکه سکه خط آمده باشد را به دست آوريد.
جواب:
اگر A و B  را به ترتيب پيشامد اينکه از ظرف A و B توپ راانتخاب کنيم و W پيشامد اينکه توپ انتخاب شده سفيد باشد در نظر بگيريم.
با توجه به اينکه با ظاهر شدن خط ما يک توپ از ظرف B انتخاب مي کنيم بنابراين
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir