آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
28. الف) فردي در جيب خود يک سکه سالم و يک سکه که دو طرفش شير است نگه ميدارد. او يکي از سکه ها را به تصادف انتخاب و آن را پرتاب مي کند،اگر شير ظاهر شود با چه احتمالي سکه سالم انخاب شده است؟
ب) فرض کنيد وي همان سکه رايک مرتبه ديگر پرتاب کند و دوباره شير ظاهر شود. حال احتمال اينکه اين سکه سالم باشد چقدر است؟
جواب:
اگر از A براي نشان دادن سکه سالم و از H براي آمدن شير در پرتاب سکه استفاده کنيم.
(الف)                 
                                      احتمال شرطي و استقلال
(ب)
 احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir