آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
27. فروشگاههاي A و B و C به ترتيب 50، 75 و 100 نفر کارمند دارند از اين کارمندان به ترتيب 50%، 60% و 70% زن هستند. اگر امکان استعفا بين کارمندان يکسان باشد و يک کارمند زن استعفا دهد، با چه احتمالي وي کارمند فروشگاه C است؟
جواب:
سه فروشگاه درمجموع 225 کارمند دارند. اگر F را پيشامد اينکه کارمند زن باشد و A و B و C را به ترتيب پيشامد اينکه کارمند در فروشگاه A و B و C مشغول به کار است در نظر بگيريم آنگاه با توجه به مفروضيات مسأله نتيجه مي گيريم که
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir