آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
26. در يک کلاس احتمال با 30 دانشجو، وضعيت درس بدين صورت است که 15 نفرخوب، 10 نفر متوسط و 5 نفر ضعيف هستند. در يک کلاس احتمال ديگر که آن هم 30 دانشجودارد، 5 نفر خوب، 10 نفر متوسط و 15 نفر ضعيف هستند. شما (به عنوان يک کارشناس) ازاعداد فوق اطلاع داريد ولي نمي دانيدکه کدام کلاس چنين وضعيتهايي را دارند. اگر يک دانشجو را به تصادف از هر کلاس انتخاب نموده و مشاهده کنيد که دانشجوي انتخابي از کلاس A متوسط و دانشجوي انتخابي از کلاس B ضعيف است. احتمال اينکه کلاس A کلاس برتر باشد چقدر است؟
جواب:
فرض کنيد A و B به ترتيب پيشامد کلاس برتر بودن دو کلاس A و B باشد و C پيشامد اينکه دانشجوي انتخابي از کلاس  A متوسط است و D پيشامداينکه دانشجوي انتخابي از کلاس B ضعيف است.
حال با توجه به اينکه شانس دو کلاس A و B براي برتر بودن در مرحله ي اول (بدون هيچ اطلاعي ازدانشجويان کلاس) برابر احتمال شرطي و استقلال  است ، بنابراین
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir