آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
25. لغت « سختي يا شدت » را آمريکاي ها به صورت rigour و انگليسي ­ ها به صورت rigor مينويسند. مردي که در يک هتل اقامت دارد، اين لغت را مي نويسد. يکي از حروف آن رابه تصادف انتخاب کرده و مشاهده مي کنيم که حرف صدادار است. اگر 40 درصد افراد ساکن در اين هتل انگليسي و 60 درصد آمريکايي باشند، احتمال اينکه نويسنده لغت انگليسي باشد را به دست آوريد.
جواب:
اگر از A و E و H به ترتيب براي نشان دادن آمريکاي بودن، انگليسي بودن و حرف صدادار بودن استفاده کنيم آن گاه
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir