آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
24. دو جعبه را در نظر بگيريد که در يکي از آنها يک مهره سياه و يک مهره سفيد و در ديگري 2 مهره سياه و يک مهره سفيد قرار دارد. يک جعبه را به تصادف انتخاب مي کنيم و يک مهره را به تصادف از آن بيرون مي آوريم. احتمال اينکه اين مهره سياه باشد را به دست آوريد. اگر مهره انتخاب شده سفيد باشد احتمال اينکه جعبه اول انتخاب شده باشد را به دست آوريد.
جواب:
Ai : پيشامد اينکه جعبه i ام(1،2= i ) انتخاب شود و
B و W را به ترتيب پيشامد اينکه مهره سياه و سفيد انتخاب شود در نظر مي گيريم.
احتمال شرطي و استقلال
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir