آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
23. 15 توپ تنيس در يک جعبه وجود دارد که 9 تاي آنها قبلاً استفاده شده است. 3 توپ را به تصادف انتخاب نموده و با آنها بازي مي کنيم و سپس به جعبه بر مي گردانيم. مدتي بعد 3 توپ ديگر را به تصادف انتخاب مي کنيم. احتمال اينکه هيچ يک از اين سه توپ قبلاً استفاده نشده باشد را به دست آوريد.
جواب:
فرض کنيد C ، B ، A و D به ترتيب پيشامد انتخاب 1، 2، 3 و صفر توپ جديد در مرتبه ي اول باشند و E پيشامدانتخاب سه توپ جديد در مرحله ي دوم باشد.
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir