آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
22. همه کارگران يک شرکت با خودرو به سرکار آمده و خودرو را در پارکينگ شرکت پارک مي ­ کنند. شرکت مايل است متوسط تعداد کارگراني که در يک خودرو به محل کار مي آيند را برآورد نمايد. کدام يک از روشهاي زير مي تواند براي تحقق اين هدف مفيد باشد؟ پاسخ خود را شرح دهيد.
الف) به طور تصادفي n کارگر را انتخاب نموده و تعداد افرادي که با خودرو آنها آمده اند را تعيين و سپس متوسط اين اعداد را محاسبه نمايد.
ب) به طور تصادفي n خودرو را در پارکينگ انتخاب نموده و تعداد افرادي که با اين خودروها به محل کارآمده اند را شمارش و متوسط آنها رامحاسبه نمايد.
جواب:
روش (ب) مفيدتراست زيرا در روش (الف) ممکن است از n کارگر تعدادي از افراد با يک اتومبيل آمده باشند که به اين ترتيب برآورد مناسبي به دست نمي آيد.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir