آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
21. تصور کنيد که 5 درصد مردان و 0.25 درصد از زنان بيماري کوررنگي دارند.اگر يک فرد کوررنگ را به تصادف انتخاب کنيم. احتمال اينکه اين فرد مرد باشد چقدراست؟ فرض کنيد تعداد مردها و زنها برابر باشند. اگر تعداد مردها دو برابر تعدادزنها باشد پاسخ چيست؟
جواب:
اگر A و F و M به ترتيب پيشامد کور رنگ بودن، زن بودن و مرد بودن باشد.
(الف)                          
                                                     احتمال شرطي و استقلال
احتمال شرطي و استقلال
(ب)      
                                       احتمال شرطي و استقلال
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir