آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
2.  اگر دو تاس منظم پرتاب شوند. احتمال شرطي اينکه اولين تاس عدد 6 ظاهرشود، به شرط اينکه مجموع دو تاس i باشد را به دست آوريد. اين احتمال را براي i بين2 و 12 محاسبه کنيد.
اگر A را برابر با پيشامد اينکه نتيجه پرتاب تاس اول عدد 6 است و از Bi براي اشاره به پيشامد اينکه مجموع دو تاس برابر با i است استفاده کنيم.
جواب:
در اين سؤال به دنبال محاسبه احتمال شرطي و استقلال  هستيم. با توجه به اينکه اگر اولين تاس عدد  6 باشد مجموع دو تاس نمي تواند کمتر از 6 باشد بنابراين احتمال شرطي و استقلال است. و بقيه مقادير بااستفاده از فرمول مربوطه به صورت زير حاصل مي شود.
احتمال شرطي و استقلال
و به همين ترتيب بقيه مقادير حاصل مي شود.
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir