آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
18. ظرف I شامل 2 توپ سفيد و 4 توپ قرمز است و ظرف II شامل 1 توپ سفيد و يک توپ قرمز است. يک توپ را به تصادف از ظرف I انتخاب نموده و در ظرف II قرار مي دهيم و سپس يک توپ از ظرف II انتخاب مي کنيم. احتمال پيشامدهاي زير را به دست آوريد:
الف) توپ انتخاب شده از ظرف II سفيد باشد.
ب) توپ منتقل شده سفيد باشد به شرط اينکه توپ انتخاب شده از ظرف II سفيد باشد.
جواب:
اگر از W1 و W2 و R1 به ترتيب براي دلالت بر پيشامدهاي توپ انتخاب شده از ظرف اول سفيد، از ظرف دوم سفيد و از ظرف اول قرمز استفاده کنيم.
(الف)   
                                                        احتمال شرطي و استقلال
(ب)       
                                                                                    احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir