آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
17. از ظرفي که در ابتدا 5 توپ سفيد و 7 توپ سياه دارد هر مرتبه توپي رابه تصادف انتخاب کرده، رنگ آن را يادداشت نموده و همراه دو توپ هم رنگ ديگر به ظرف بر مي گردانيم احتمال پيشامدهاي زير را محاسبه کنيد.
الف) دو توپ انتخاب شده اول سياه و دو توپ بعدي سفيد باشند.
ب) از چهار توپ انتخاب شده اول، 2 توپ سياه انتخاب شده باشد.
جواب:
(الف)  
                                                                                                               احتمال شرطي و استقلال
(ب) در اين قسمت باز هم دو توپ سفيد و دو توپ سياه انتخاب مي شود ولي به محل آنها اشاره نشده است    با توجه به اینکه تعداد محلهایی که دو توپ سیاه می توانند قرار بگیرند برابر با احتمال شرطي و استقلال   است بنابراين        احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir