آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
14. در يک دانشکده، 52 درصد از دانشجويان زن هستند. رشته اصلي 5 درصد ازدانشجويان اين دانشکده، کامپيوتر است. 2 درصد از دانشجويان زن رشته اصلي آنها کامپيوتر است. اگر يک دانشجو را به تصادف انتخاب کنيم احتمال شرطي پيشامدهاي زيررا به دست آوريد:
الف) اين دانشجو زن باشد به شرط اينکه در رشته کامپيوتر تحصيل کند.
ب) اين دانشجو در رشته کامپيوتر تحصيل کند به شرط اينکه دانشجو زن باشد.
جواب:
E : پيشامد اينکه رشته دانشجو کامپيوتر و
F : پيشامد اينکه دانشجو زن باشد.
(الف)                   
                                                                              احتمال شرطي و استقلال
(ب)            
                                                                           احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir