آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
13. در يک کلاس ترک سيگار، 48 درصد از زنها و 37 درصد از مردهاي عضو کلاس موفق شده اند که حداقل يک سال بعداز کلاس سيگار نکشند. اين افراد در پايان يک سال در يک جشن شرکت مي کنند. اگر 62 درصد از اعضاي کلاس مرد باشند.
الف) مطلوب است درصد زنهايي که در جشن شرکت کرده اند.
ب) چند درصد از افراد شرکت کننده در کلاس در جشن شرکت کرده اند؟
جواب:
M ، F ، A به ترتيب پيشامد ترک سيگار، زن و مرد بودن است.
(الف)
احتمال شرطي و استقلال
بنابراين 44.29درصد از زنان در جشن شرکت کرده اند.
(ب) با توجه به اينکه
احتمال شرطي و استقلال بنابراين41.18 درصد از افراد کلاس در جشن شرکت کرده اند.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir