آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
12. در شهري 46 درصد از رأي دهندگان خود را در گروه مستقل مي پندارند در حالي که 30 درصد ليبرال و 24 درصد محافظه کار هستند. در يک انتخابات محلي 35 درصد از گروه مستقل، 62 درصد از ليبرالها و 58 درصد از محافظه کاران رأي داده اند. اگر يک رأي دهنده را به تصادف انتخاب کنيم و بدانيم که درانتخابات محلي شرکت کرده است. مطلوب است احتمال اينکه او
الف) از گروه مستقل باشد.
ب) از گروه ليبرال باشد.
ج) از گروه محافظه کار باشد.
د) چه نسبتي از رأي دهندگان در انتخابات محلي شرکت داشته اند.
جواب:
E ، L ، M را به ترتيب پيشامد اينکه رأي دهنده از گروه مستقل، ليبرال و محافظه کار و R را پيشامد اينکه رأي دهنده درانتخابات محلي شرکت کند در نظر مي گيريم.
احتمال شرطي و استقلال
(الف)
احتمال شرطي و استقلال
(ب)      
                                                                                              احتمال شرطي و استقلال
(ج)       
                                                                                             احتمال شرطي و استقلال
(د) با توجه به اينکه
احتمال شرطي و استقلال  است بنابراين 48.62 درصد از رأي دهندگان در انتخابات محلي شرکت کرده اند.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir