آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
11. در يک محله، 36 درصد از خانواده ها يک خودرو دارند و 22 درصد از آنها نيز يک دوچرخه هم دارند، همچنين 30 درصد از خانواده ها يک دوچرخه دارند. مطلوب است،
الف) احتمال اينکه خانواده اي که به تصادف انتخاب مي شود هم خودرو و هم دوچرخه داشته باشد.
ب) احتمال شرطي اينکه خانواده انتخاب شده خودرو داشته باشد به شرط اينکه اين خانواده همچنين صاحب يک دوچرخه باشد.
جواب:
A و B به ترتيب پيشامد داشتن يک خودرو و يک دوچرخه است.
احتمال شرطي و استقلال
(الف)   
                                                                                 احتمال شرطي و استقلال
(ب)    
                                                                                              احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir