آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
10. 98 درصد نوزادان هنگام تولد زنده هستند، 15 درصد از زايمانها با عمل سزارين انجام مي گيرد و شانس زنده ماندن با عمل سزارين 96 درصد است. اگر يک زن باردار به تصادف انتخاب شود و براي زايمان تحت عمل سزارين قرار نگيرد با چه احتمالي بچه او زنده خواهد بود.
جواب:
اگر E را پيشامدزنده ماندن نوزاد و
F را پيشامد اينکه شخص تحت عمل سزارين قرار بگيرد در نظر بگيريم.      
                        احتمال شرطي و استقلال  در اين مسأله به دنبال محاسبه احتمال احتمال شرطي و استقلال  هستيم. مي دانيم
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir