آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
1. 2 تاس منظم پرتاب شده است. احتمال شرطي اينکه حداقل يکي از تاسها عدد 6ظاهر شود به شرط آنکه نتيجه دو تاس متفاوت باشد چقدر است؟
جواب:
اگر A و  B را به ترتيب براي پيشامدهاي حداقل يکي از تاسها عدد 6 ظاهر شود و نتيجه دو تاس متفاوت باشد در نظر بگيريم.
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir