آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:
9. يک نقطه به تصادف روي پاره خطي به طول L انتخاب می کنيم. منظور از اين عبارت چيست؟ احتمال اينکه نسبت پاره خط کوتاه تر به پاره خط بزرگ­تر کمتر از متغیرهای تصادفی پیوسته باشد را به دست آوريد.
جواب:

يعنی نقطه به طور یکنواخت در بازه متغیرهای تصادفی پیوسته قرار می گیرد.  برای این منظور باید خط را به 5 قسمت تقسیم کنیم و نقطه یخود  را در بازه متغیرهای تصادفی پیوسته یا متغیرهای تصادفی پیوسته انتخاب کنیم.

متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir