آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:
8. قطارهايي که عازم مقصد A هستند از ساعت 7 صبح به فاصله 15 دقيقه به ايستگاه می رسند. در حالي که قطارهاي  عازم مقصد B  از ساعت 7:05 به فاصله 15 دقيقه وارد ايستگاه می شوند.

الف) اگر مسافري در زماني که به طور يکنواخت بين 7 و 8 صبح توزيع شده است به ايستگاه برسد و سوار  اولين قطاري که وارد ايستگاه می گردد بشود، به چه نسبتي وي به مقصد A می رود؟

ب) پاسخ بند (الف) را اگر مسافر در زماني به ايستگاه برسد که به طور يکنواخت بين 7:10 و 8:10 صبح توزيع شده است به دست آوريد.

جواب:

متغیرهای تصادفی پیوسته

(الف) براي اينکه وي به مقصد A  برسد بايد پس از رفتن B وارد ايستگاه شود؛ بنابراين چهار حالت ممکن است.

متغیرهای تصادفی پیوسته

(ب) براي اينکه وي به مقصد A  برسد بايد پس از رفتن B وارد ايستگاه شود؛ بنابراين پنج حالت ممکن است.

متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir