آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:
6. تابع چگالي X به صورت زير است:

متغیرهای تصادفی پیوسته

اگر متغیرهای تصادفی پیوستهباشد، مقادير a و b را به دست آوريد.

جواب:

متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir