آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:
5. اگر تابع چگالي X به صورتهاي زير باشد، E[X] را محاسبه کنيد:

الف)                                             متغیرهای تصادفی پیوسته

ب)                           متغیرهای تصادفی پیوسته

ج)                                         متغیرهای تصادفی پیوسته

جواب:

(الف) براي انتگرالگيري دو بار از روش جزء به جزء استفاده می کنيم.

متغیرهای تصادفی پیوسته

(ب) ابتدا با مساوي 1 قرار دادن انتگرال مقدار C را برابر با متغیرهای تصادفی پیوسته به دست می آوريم.

متغیرهای تصادفی پیوسته

(ج)                                                                                                                       متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir