آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:
4. تابع چگالي طول عمر يک قطعه الکترونيکي ( بر حسب ساعت) به صورت زير است:

متغیرهای تصادفی پیوسته

الف)P{x>20} را پيدا کنيد.

ب) تابع توزيع تجمعي X را به دست آوريد.

ج) احتمال اينکه از 6 قطعه الکترونيکي لااقل 3 تا براي حداقل 15 ساعت کار کنند چقدر است؟ چه فرضهايي را در نظر می گيريد؟

جواب:

(الف)                                                                 متغیرهای تصادفی پیوسته

(ب)

متغیرهای تصادفی پیوسته

(ج) متغیرهای تصادفی پیوستهاست و Y تعداد قطعاتي که بيشتر از 15 ساعت کار کند. فرض می کنیم طول عمر قطعات از یکدیگر مستقل هستند.

متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir