آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:

35. اگر X به طور يکنواخت روي فاصله (1 ،0) توزيع شده باشد، تابع چگالي متغیرهای تصادفی پیوسته را به دست آوريد.

جواب:

متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir