آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:

34. اگر X يک متغير تصادفي نمايي با پارامتر متغیرهای تصادفی پیوسته باشد، تابع چگالي متغير تصادفي متغیرهای تصادفی پیوسته را محاسبه کنيد.

جواب:

متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir