آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:

33. اگر Y به طور يکنواخت روي فاصله (5 ،0) توزيع شده باشد، احتمال اينکه هر دو ريشه معادله متغیرهای تصادفی پیوسته حقيقي باشند چقدر است؟

جواب:

برای اینکه هر دو ریشه حقیقی باشند باید

متغیرهای تصادفی پیوسته

حال با توجه به اینکه معادله متغیرهای تصادفی پیوسته دارای دو ریشه 1- و 2 است و با تعیین علامت متوجه می شویم که برای مثبت بودن معادله ی فوق باید متغیرهای تصادفی پیوسته یا متغیرهای تصادفی پیوسته باشد در نتیجه احتمال مورد نظر برابر با متغیرهای تصادفی پیوسته است.

متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir