آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:

32. اگر X به طور يکنواخت روي فاصله (1 ،1-) توزيع شده باشد، مطلوب است

الف) متغیرهای تصادفی پیوسته

ب) تابع چگالي متغير تصادفي |X|

جواب:

متغیرهای تصادفی پیوسته

ب) متغیرهای تصادفی پیوسته

متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir