آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:

31. فرض کنيد توزيع طول عمر قطعه اي داراي تابع نرخ خرابي متغیرهای تصادفی پیوسته است (بر حسب سال). احتمال پيشامدهاي زير را به دست آوريد:

الف) طول عمر قطعه 2 سال باشد.

ب) طول عمر قطعه بين 0.4 تا 1.4 سال باشد.

ج) قطعه يک سال کار کرده، با چه احتمالي تا 2 سال کار می کند؟

جواب:

متغیرهای تصادفی پیوسته

الف )   متغیرهای تصادفی پیوسته

ب) متغیرهای تصادفی پیوسته

ج) متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir