آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:

29. فردي ادعا می کند، کل مسافتي که (بر حسب هزار مايل) می تواند يک خودرو طي کند قبل از اينکه نياز به تعمير داشته باشد يک متغيير تصادفي نمايي با پارامتر متغیرهای تصادفی پیوسته است. فرد ديگري خودرو دست دومي دارد که ادعا می کند فقط 10000 مايل کار کرده است. اگر فرد اول خودروي مزبور را خريداري کند. احتمال اينکه او حداقل 20000 مايل ديگر بتواند استفاده کند چقدر است؟ مسأله را با فرض اينکه طول عمر خودرو بر اساس مسافت طي شده داراي توزيع نمايي نبوده بلکه داراي توزيع يکنواخت ( بر حسب هزار مايل) روي فاصله (40 ،0) باشد تکرار کنيد.

جواب:

توزیع نمایی:                                                                         متغیرهای تصادفی پیوسته

توزیع یکنواخت:                                                                        متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir