آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:

28. طول عمر يک راديو بر حسب سال داراي توزيع نمايي با پارامتر متغیرهای تصادفی پیوسته است. اگر فردي يک راديو دست دوم خريداري کند، احتمال اينکه 8 سال ديگر کار کند چقدر است؟

جواب:

متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir